Welcome to TTF                                   


Tình
Thương Foundation is a charitable organisation concerned with alleviating the impact of poverty and disadvantaged faced by individuals and families in Viet Nam. We recognise and prioritise invalid veterans of the Republic of South Viet Nam.

Our aim is to support those living in poverty and disadvantage so that they can access and participate in the social and economic life of Viet Nam.

Tình Thương Foundation một tổ chức từ thiện liên quan với giảm các tác dụng của đói nghèo hoàn cảnh khó khăn với các nhân gia đình tại Việt Nam. Chúng ta nhận ra ưu tiên thương phế binh Cộng Hoà miền Nam Việt Nam.

Mục đích của Tình Thương Foundation hỗ trợ những người sống trong nghèo đói bất lợi để họ thể truy cập tham gia vào đời sống kinh tế hội của Việt Nam.

acnc-registered-charity-tick